Jana Nováčková , Dobromila Nevolová – Respektovat a být respektován

Slovo autorek ke vzniku nové knihy:

Původně jsme plánovali přepracovat knihu společně s manželi Kopřivovými, spoluautory konceptu Respektovat a být respektován. Na rozdíl od nás se však věnují ještě naplno vedení kurzů (my dvě jsme je již předaly dalším námi vycvičeným lektorkám). Jejich pracovní vytížení je natolik veliké, že nebylo v jejich silách věnovat se ještě práci na knize. Proto jsme se společně domluvili, že přepracování knihy si vezmeme na starost už jen my dvě.

Co můžete v novém vydáni najít?

Kniha důsledně vychází z konceptu Respektovat a být respektován, doplňuje ho o nové poznatky, které byly publikovány za 15 let od vydání první knihy. Také jsme využily i bohatých zkušeností z vedení stejnojmenných kurzů.  V důsledku toho jsou v knize při zachování základních myšlenek R + R tyto nejpodstatnější změny:

  • Nově je zařazena kapitola o zvládání vlastních emocí.  Vycházíme vstříc potřebám a zkušenostem účastníků našich kurzů, kteří si často povzdechnou: pokud jsem v klidu, tak se mi respektující komunikace docela daří, ale když jsem v emocích, tak to nezvládám.
  • Já-sdělení jako nástroj sdělování vlastních potřeb, emocí a očekávání je pojato jako samostatná kapitola – předtím byly informace o něm obsaženy v několika kapitolách.
  • Podstatně je přepracovaná kapitola o potřebách (včetně potřeb rodičů a zdůraznění tzv. vývojových úkolů).
  • Nová je kapitola Vztahy – osobnost – socializace, která propojuje témata, která byla sice zmíněna již v původní knize, ale dává je do dalších souvislostí a doplňuje novými tématy (pojem attachment, jak vytvářet návyky, postup při zprostředkování hranic).
  • Další nová kapitola Konflikty jsou příležitost k učení se týká postupů jak při konfliktech dospělých s dětmi, tak dětí mezi sebou.
  • Čtyři kapitoly týkající se motivace (vnitřní a vnější motivace, tresty, odměny, pochvaly) jsou doplněné o novější poznatky.
  • Zcela byla přepracována první část kapitoly o škole (s názvem Tradiční škola versus svobodné vzdělávání). Je v ní představen koncept vnitřně řízeného vzdělávání a přehledně uvedeny argumenty z vývojové psychologie, proč je tradiční školství nereformovatelné a v čem jsou jeho největší rizika.
  • Nově jsou za většinou kapitol zařazena stručná shrnutí toho nejdůležitějšího. V některých kapitolách jsou použita grafická schémata ilustrující text.
  • Výrazné změny doznalo i grafické zpracování – text se čte „hladčeji“, jsou odstraněny zvýrazňující prvky (tučné písmo a rámečky v textu), tak, aby si čtenář sám mohl rozhodnout, které informace jsou pro něj osobně důležité.
  • Seznam literatury je doplněn o stěžejní díla, která vyšla za posledních 15 let.